Thursday, October 2, 2008

Thư Khối 8406 cảm ơn
Thượng Nghị
sỹ Ray Halligan

Quốc hội Tây Úc

Bộ Trưởng Lập Sẵn của Chính Phủ Đối Lập (Shadow Minister),
Đặc trách Công Dân, Đa Văn Hóa, Gia Cư, Lao Động và Dịch Vụ.

Việt Nam ngày 17-8-2006
Khối 8406 Việt Nam

Kính gửi :
Ngài Thượng Nghị sỹ Ray Halligan - Quốc hội Tây Úc,
Bộ Trưởng Lập Sẵn của Chính Phủ Đối Lập (Shadow Minister),
Đặc trách Công Dân, Đa Văn Hóa, Gia Cư, Lao Động và Dịch Vụ.
Unit 6, 91-95 Wanneroo Road – Greenwood WA 6024.

Kính thưa Ngài Thượng Nghị sĩ,

Ngày 04-8-2006, qua đường bưu điện, chúng tôi đã nhận được bức thư của Ngài viết vào ngày 24-7-2006 gửi chúng tôi, những Đại diện Lâm thời Khối 8406.

Thư của Ngài là sự ủng hộ quý giá toàn thể Khối 8406. Ngài đã thật chí lý khi nhắc lại lời của cố thủ tướng Anh Winston Churchill: Tất cả những gì cao đẹp thì đều đơn giản, trong đó nhiều điều chỉ cần một từ là diễn tả được như: tự do, danh dự, bổn phận, tình thương hy vọng.”. Điều đó khiến chúng tôi khẳng định thêm rằng dù lịch sử, văn hoá, phong tục, tập quán,… của các Quốc gia, các Dân tộc trên thế giới khác nhau, nhưng những giá trị cao đẹp như: tự do, danh dự, bổn phận, tình thương và hy vọng,… thì chỉ là một.

Liên bang Australia được ra đời vào ngày 1-1-1901, trên cơ sở của bản Hiến pháp Australia, được thông qua vào ngày 9-7-1900 chính là nền tảng vững chắc để Đất nước thanh bình và tươi đẹp của Ngài có điều kiện để tạo nên, phát triển và bồi đắp cho những giá trị cao đẹp trên.

Rất tiếc cho đến nay, Dân tộc Việt Nam chúng tôi chưa hề có những cơ sở, nền tảng ấy. Đó chính là lý do mà hôm nay chúng tôi đang đấu tranh và sẵn sàng chấp nhận trả giá để có được nó. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt với tinh thần tự lực, tự cường của chúng tôi, với sự ủng hộ nhiệt tình và ngày càng có hiệu quả của Cộng đồng Quốc tế, trong đó có Quốc hội Tây Úc và cá nhân Ngài, thì nhất định cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ thực sự của toàn Dân Việt Nam sẽ đạt được thắng lợi trong một tương lai gần.

Xin chân thành cảm ơn Ngài, kính chúc Ngài và gia đình, cùng các đồng sự của Ngài luôn được mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Trân trọng,

Đại diện Lâm thời Khối 8406,
gồm 1.842 Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình và hàng vạn Thành viên quốc nội :

Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế. 69 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam.


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________