Thursday, October 2, 2008

Thư của Liên Đoàn Hòa Bình Thế Giới
Liên Tôn & Quốc Tế

chúc mừng Khối 8406

Liên Đoàn Hòa Bình Thế Giới Liên Tôn & Quốc Tế

Tổ Chức Phi Chính Phủ Đặc Trách Cố Vấn Bên Cạnh Liên Hiệp Quốc
Các Văn Phòng Khu Vực & Văn phòng Hiến Chương Hà Lan
Kamelenspoor 60, 3605 EC Maarssen, tel. 0346 572969, fax. 0346.555003
Tel. Amsterdam: 020.7720838; Den haag: 070 3835938. e-mail: info@iifw.nl

Kính gửi Linh mục Nguyễn Văn Lý
69 Phan Đình Phùng
Huế, Việt Nam.

Amsterdam, ngày 10 tháng 08 năm 2006

Chủ đề:
Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006

Kính thưa Linh mục Nguyễn Văn Lý,

Thay mặt Liên Đoàn Hoà Bình Thế Giới tại Hà Lan, chúng tôi vui mừng bày tỏ sự ủng hộ Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006.

Quả thật, rõ ràng thực tế chứng minh rằng những Quốc gia dân chủ với thể chế chính trị đa đảng, tập trung vào các nhân quyền và quyền tự do cơ bản (mặc dầu chưa được hoàn hảo) đem lại hoà bình thế giới nhiều hơn và thiết thực hơn ở các Quốc gia đang thiếu các quyền này.

Chúng tôi thât sự hy vọng và mong muốn cách sâu sắc rằng Chính phủ Cộng sản Việt Nam hiện hành sẽ nghiên cứu Bản Tuyên Ngôn của các Bạn một cách chân thành đúng đắn và bắt đầu hợp tác với phong trào đấu tranh của các Bạn để thực hiện một nền dân chủ thật sự ở Việt Nam.

Kính mến,

Drs. Willen Koetsier
Tổng thư ký Liên Đoàn Hoà Bình Thế Giới Hà Lan


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________